Zúčastnili sme sa veľmi podnetnej konferencie Meníme sa spoločne.  Na konferencii sme sa dozvedeli, čo znamená pojem metakognícia a ako ju implementovať do bežného vyučovacieho procesu. Prednáška Matematika a práca s informáciami nám zase priniesla množstvo inšpirácie, ako čo najviac priblížiť matematiku našim žiakom.