Poslanie klubu je rovnaké ako poslanie školy pri ktorej je zriadený a to pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých, a preto šťastných ľudí. Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) je súčasťou Súkromnej základnej školy Banskobystrickej v súlade s § 114 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. ŠKD je pre žiakov školy k dispozícii pred začatím vyučovania, a to v čase od 7:00 hod. a po skončení vyučovania až do 16:00. 

ŠKD môžu navštevovať deti všetkých ročníkov Súkromnej základnej školy Banskobystrickej. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomne, v termíne do 15. septembra v školskom roku, na ktorý dieťa prihlasuje.

Školský klub vytvára množstvo príležitostí pre rodinných príslušníkov žiakov ako byť súčasťou diania v škole. Príležitostné akcie sa organizujú v poobedných hodinách.

Rodičia majú možnosť využiť individuálne konzultačné hodiny s vychovávateľmi. Konzultácie môže iniciovať ako rodič, tak aj samotný vychovávateľ. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a vychovávateľa môže viesť k dobrým výsledkom.

Pri organizovaní spoločných akcií spolupracuje ŠKD najmä s manažérom školy, rovnako tak s viacerými mimovládnymi organizáciami či rôznymi právnymi subjektami, v menšej miere aj s ďalšími školami.

V školskom klube preferujeme zmysluplné aktivity, počas ktorých deti majú možnosť tráviť čas vonku, tvoriť, odpočívať, hrať sa, pripravovať sa na ďalší deň v škole. Veľa času trávime vonku prechádzkami, športovými aktivitami či spoločnými hrami.

Hlavná činnosť ŠKD je organizovaná spôsobom, v ktorom si deti sami vyberajú z aktivít ponúkaných vychovávateľmi podľa vlastného záujmu.

Pobyt detí v školskom klube je rozdelený na:
– relaxačnú časť poobede,
– záujmová činnosť – realizujeme oblasti výchovy a vzdelávania – čítame, maľujme, tvoríme, spievame, tancujeme,
– príprava na vyučovanie,
– rôzne – hlavne pobyt vonku, bedminton, loptové hry, prechádzky, stavanie bunkrov…

…vychádzame hlavne z potrieb a záujmov žiakov, prispôsobujeme aktivity podľa aktuálneho diania, počasia… Hlavne, aby bola pohoda 🙂

Ranný klub: od 7.00 hod.
Poobedný klub: po skončení vyučovania do 16.30 hod.