Súkromnej základnej škole Banskobystrickej

 

Vitajte na

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami…. Nejedna slovenská rozprávka sa začína týmito slovami. Rozprávkové príbehy sú súčasťou nášho života od útleho detstva. Mnohých sprevádzajú po celý život a to nielen rodičov a starých rodičov. Prečo ich však tak veľmi radi čítame alebo pozeráme? Pretože je v nich ukrytá múdrosť. Hrdinovia, hlavne v ľudových rozprávkach sú väčšinou pracovití, skromní ľudia, ktorí sa neboja odísť do sveta či pomáhať druhým. A hlavne sa každý rozprávkový príbeh vždy končí šťastnedobro víťazí nad zlom.

Svet sa nám mení pred očami. Vedieť čítať a písať v materinskom jazyku už zďaleka nestačí. My sme si povedali, že vybudujeme školu, kde sa deti budú cítiť „ako v rozprávke“. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole je vychovať z detí:

dobrých – čestných, morálnych, charakterných,

múdrych – vzdelaných, tvorivých,

aktívnych – samostatných, pracovitých, iniciatívnych,

šťastných – vyrovnaných, spokojných a zdravých mladých ľudí.

Chceme rozvíjať motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, k učeniu a sebarozvoju. Dnes sa veľa hovorí aj o pozitívnom prežívaní, preto je pre nás dôležitá aj emocionalita,  pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, k iným, k práci a k svetu.

Keďže človek je tvor spoločenský, chceme podporovať u detí prosociálne správanie, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi a pomáhať im.

V rámci jednotlivých predmetov sa budeme zameriavať na rozvíjanie poznávacích (kognitívnych) schopností, schopnosti riešiť problémy, schopnosti orientovať sa      v explózii informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať; schopnosti racionálne sa učiť, vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať rýchlo sa meniacim podmienkam života.

Nejedna oblasť života vyžaduje tvorivé riešenie problémov. Aby sme však v živote naozaj dosiahli úspech a podarilo sa nám sny premeniť na skutočnosť, je nevyhnutné rozvíjať sebareguláciu, schopnosť prevziať zodpovednosť za seba, riadiť sám seba, ovládať sa.

V neposlednom rade sa budeme zameriavať na ovládanie cudzích jazykov a schopnosť dorozumieť sa rôznymi svetovými jazykmi v bežnej komunikácii.

Vlastné zameranie školy

Základnou filozofiou našej školy je prepojenie vzdelania žiakov Súkromnej základnej školy Banskobystrickej so stredoškolským vzdelaním na Súkromnom gymnáziu Banskobystrickom. Škola pripravuje žiakov na plynulý prechod na strednú školu, a tým zlepšuje kvalitu absolventov Súkromného gymnázia Banskobystrického.

Žiakom chceme vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde má každé dieťa právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych  možností a potrieb.

Súkromná základná škola Banskobystrická je škola otvorená – otvorená novým informáciám, novým prístupom vo  vzdelávaní i riadení školy, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti.

Vyučovací proces je zameraný najmä na:

  • rozvoj čitateľských zručnosti, najmä čítanie sporozumením,
  • rozvoj jazykových a komunikačných zručností – rozvíjame prezentačné zručnosti na vyučovaní, žiaci viac komunikujú v anglickom jazyku,
  • rozvoj jazykových zručností v oblasti výučby cudzích jazykov (nemčina, španielčina, francúština, ruština),
  • rozvoj IKT kompetencií (rozšírené vyučovanie kybernetická bezpečnosť, virtuálna grafika)
  • kritické myslenie – vedomosti žiakom neodovzdávame, žiaci ich vyhľadávajú, triedia, spracovávajú a riešia problémové úlohy,
  • úzku spoluprácu s rodinou – rodičia majú možnosť aktívne sa zapojiť do vyučovania, škola citlivo reaguje na rodičovskú spätnú väzbu.

Vyučovanie bude prebiehať v samostatných vyučovacích hodinách. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú prestávky. Žiaci si od piateho ročníka volia druhý cudzí jazyk (nemecký, francúzsky, španielsky, ruský). Predmet informatika sa vyučuje od druhej triedy a virtuálna grafika od tretieho ročníka. Od piateho ročníka žiakom pribudne aj predmet kybernetická bezpečnosť.

Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na našej škole sa platí školné. Výška školného pre žiakov je 170 eur mesačne.

Náš tím

 

Pozrite si

RNDr. Tibor Maťaš
Riaditeľ školy
Ing. Roman Murgaš
Generálny manažér
Mgr. Martina Murgašová
Zástupkyňa riaditeľa školy
Martina Antoliaková
Študijná referentka
PhDr. Tünde Maťašová
Sociálny pedagóg
Ing. Ivan Pavlisko
Virtuálna grafika
Mgr. Michal Šrobár
Kybernetická bezpečnosť, informatika
Mgr. Tibor Babjak
Matematika, fyzika
PhDr. Slavka Dudášová
Slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Dana Kubiňáková
Ruský jazyk, španielsky jazyk
Mgr. Alla Borisenkova, PhD.
Native speaker (носитель языка) - ruský jazyk
Mgr. Katarína Šivecová
Anglický jazyk, španielsky jazyk
Mgr. Dominika Ščuroková
Anglický jazyk, ruský jazyk
Mgr. Jana Priškin
Anglický jazyk, francúzsky jazyk
Mgr. Veronika Masárová
Chémia, biológia
Mgr. Miroslav Blšák
Informatika, matematika
Mgr. Aurélia Pistikidis
Telesná výchova, dejepis
PaedDr. Gréta Dorniak
Telesná výchova, geografia
Mgr. Nina Matušovová
Nemecký jazyk
Mgr. Michaela Trudičová
Slovenský jazyk, občianska náuka
Ján Brádňanský
Digitálny marketing
Bc. Klaudia Piková
Anglický jazyk, biológia
Mgr. Vladislav Pavlús
Fyzika, biológia
Mgr. Rastislav Polcer
Fyzika
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
Španielsky jazyk
Mgr. Ekaterina Snejt
Native speaker (носитель языка) - ruský jazyk, anglický jazyk
Mgr. John Carroll
Native speaker - anglický jazyk
BSc(Hons) Conrad James Riepl, MSc.
Native speaker - anglický jazyk
Zuo Hang
Native speaker - čínsky jazyk
Mgr. Lara González Castaño
Native speaker - Španielsky jazyk
ICLic. Ľudovít Sobôtka
Náboženská výchova