Absolvovali sme školenie zamerané na výučbu matematiky Hejného metódou, aby sme nielen spestrili hodiny matematiky, ale hlavne aby sme u detí rozvíjali kritické myslenie. Hejného metóda vyučovania matematiky je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Samozrejme tieto princípy sa dajú uplatňovať plošne počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jedným z princípov je napríklad budovanie schém – dieťa vie aj to, čo sme ho nenaučili. Viete, koľko okien má váš byt? Spamäti asi nie … no keď sa zamyslíte, po chvíli nájdete odpoveď. A správnu. Pretože máte v hlave schému vášho bytu. Deti majú schémy v hlave tiež….

Hejného výučba matematiky podporuje aj rozvoj osobnosti, samostatné uvažovanie detí a skutočnú motiváciu vyriešiť príklad. Stavia na vlastných zážitkoch dieťaťa, pretože vlastný poznatok má väčšiu váhu než ten prevzatý. Rola učiteľa je byť hlavne sprievodca a moderátor diskusií. Veľmi dôležitá je práca s chybou. Predchádza sa zbytočnému strachu detí tým, že podporujeme deti, aby si chyby našli sami, a učíme ich vysvetľovať, prečo chybu urobili. Vzájomná dôvera medzi dieťaťom a učiteľom potom podporuje radosť žiakov z vykonanej práce. A samozrejme pre deti sú dôležité primerané výzvy, aby sa slabší netrápili a šikovní nenudili. A v neposlednom rade podporuje spoluprácu.